Interaktívna Non-Stop Metóda (INSM).©

Interaktívna Non-Stop Metóda (INSM).©  - “rozprávať + porozumieť = rodený hovoriaci” 

Moderná kombinácia rôznych vyučovacích metód, unikátny spôsob učenia v triede aj mimo triedu. Interaktívna Non-Stop Metóda sa používa na každom kurze jedinečným a odlišným spôsobom. Prepojenie medzi učiteľom a študentom, neustále hodnotenie študenta a interaktívna neustála metóda, využitie sociálnych sietí pre štúdium (google+, facebook, twitter, skype, whatsapp…). Lektor bude neustále kontrolovať Vašu prácu vykonanú mimo hodiny a v pravidelných intervaloch bude hodnotiť Váš progres. Interaktívna Non-Stop Metóda Vám pomôže hovoriť ako rodený hovoriaci.

Cieľ:

  návrh, vývoj a dosiahnutie cieľa každého študenta pomocou našej metódy
  študenti sú vedení k samostatnému štúdiu jazyka v jednotlivých oblastiach

 

Hlavné charakteristiky Interaktívnej Non-Stop Metódy:

  používanie španielčiny od prvého momentu
  moderná kombinácia rôznych vyučovacích metód
  zaujímavé úlohy
  Váš pokrok je neustále testovaný
  využitie sociálnych sietí pre štúdium

Naša metóda španielčiny


Náš postup:

1. PRVÝ KROK

Spoločne si ujasníme cieľ výuky.
Navrhneme Vám plán výuky berúc do úvahy Vami požadované jazykové zručnosti podľa SERR a podľa Inštitútu Cervantes:

  porozumenie hovoreného slova
  porozumenie textu
  vedenie rozhovoru
  hovorený prejav
  písomný prejav
  slovná zásoba
  gramatika

Pridáme dve hlavné prvky:

  kultúrna sekcia (posluch a čítanie)
  písomná interakcia

2. DRUHÝ KROK

Začneme výuku

Na hodinách budeme praktizovať cvičenia za účelom vybudovania nasledujúcich jazykových zručností:

  ústny prejav – hovorenie v španielčine prirodzenou formou od počiatku
  rozhovor – neustála interakcia a dynamika
  písomný prejav – tvorba praktických a kreatívnych textov
  porozumenie hovoreného slova – počúvanie a interpretácia rôznych druhov nahrávok
  porozumenie písaného slova – čítanie praktických a kreatívnych textov
  slovná zásoba – učenie a opakovanie slovnej zásoby prirodzenou formou
  gramatika – učenie a opakovanie gramatických štruktúr prirodzenou formou
  kultúrna sekcia – spoznávanie kultúry sveta hovoriaceho po španielsky
  písanie pomocou sociálnych sietí

3. TRETÍ KROK

Pravidelne študenti budú absolvovať neoficiálne testy alebo oficiálne testy DELE zamerané na:

  individuálny ústny prejav
  rozhovor
  písomný prejav
  porozumenie hovoreného slova
  porozumenie čítaného slova
  slovná zásoba
  gramatika
  kultúrna sekcia
  písomná interakcie

… pokiaľ nedosiahneme náš cieľ.


Mimo hodiny:

vzhľadom na náš cieľ a časové možnosti budeme praktikovať:

  ústne prejavy prostredníctvom mini prezentácií
  písomné prejavy – tvorba praktických a kreatívnych textov
  porozumenie hovoreného slova – audio cvičenia a ich opakovanie, piesne, podcasty
  porozumenie čítaného slova – čítanie textov podľa individuálnych preferencií
  slovná zásoba – upevňovanie individuálne vybranej slovnej zásoby
  gramatika – gramatické cvičenia na problematické gramatické javy
  kultúrna sekcia – čítanie textov, počúvanie hovoreného slova a hudby, pozeranie videí týkajúcich sa španielsky hovoriacich krajín
  písanie pomocou sociálnych sietí (google+, facebook, twitter, skype, whatsapp…)