Jazyk španielčina

Jazyk španielčina ako cudzí jazyk
Español como Lengua Extranjera (ELE)

Kto propaguje štúdium španielčiny ako cudzieho jazyka (ELE)?
Inštitút Cervantes (Instituto Cervantes)… a školy ako… Španielčina pre Vás.

Aký druh španielskeho jazyka (ELE) Inštitút Cervantes potvrdzuje?
Inštitút Cervantes potvrdzuje všetky varianty španielčiny vo svete

Kto certifikuje úroveň španielčiny ako cudzieho jazyka (ELE)?
Inštitút Cervantes (Instituto Cervantes) s pobočkami v Španielsku, Afrike, Amerike, Ázii,Oceánii, Blízkom Východe a samozrejme v Európe podľa SERR (MCERL)

Aké certifikáty Inštitút Cervantes vydáva?
Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka (Diplomas de Español como Lengua Extranjera- DELE) štandardizované podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti SERR (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas – MCERL).

Jazyk španielčina

 


Existuje 6 typov diplomov DELE podľa úrovní určených SERR (MCERL):

Základy

Diplom španielčiny úrovne A1
Diplom španielčiny úrovne A2

Autonómia

Diplom španielčiny úrovne B1
Diplom španielčiny úrovne B2

Ovládanie
Diplom španielčiny úrovne C1
Diplom španielčiny úrovne C2

 


Čo je SERR (MCERL)?

Je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania v rôznych oblastiach. Jeho hlavným cieľom je poskytnutie metódy pri overovaní jazykových poznatkov a ich vyučovaní, ktorá sa uplatňuje pri hodnotení jazykovej úrovne vo všetkých jazykoch krajín Európy.


Úrovne španielčiny

Španielčina pre Vás poskytuje výuku na týchto úrovniach Jazyk španielčina ako cudzieho jazyka (ELE) podľa SERR (MCERL) a Inštitút Cervantes (Instituto Cervantes)

A – Základy
0 – Úplný začiatočník
A1 – Úroveň začiatočník
A2 – Úroveň základná

B – Autonómia
B1 – Úroveň mierne-pokročilá
B2 – Úroveň pokročilá

C– Ovládanie
C1 – Úroveň stredne-pokročilá
C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni


Jazykové zručnosti podľa SERR a Inštitútu Cervantes

Španielčina pre Vás sa riadi zásadami SERR (MCERL) a Inštitútu Cervantes (Instituto Cervantes). Jazykové zručnosti, ktoré sa musíte naučiť v požadovanom rozsahu v každej úrovni (A1-C2) podľa SERR (MCERL):

Rozumieť

porozumenie hovoreného slova
porozumenie textu

Hovoriť

vedenie rozhovoru
samostatný hovorený prejav

Písať

písomný prejav